ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธวัช พรหมพันใจ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอฆ้องชัย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน