ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน