นางสาวชิดชม ป้อมบุบผา รักษาการพัฒนาการอำเภอโคกสำโรงพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรงเข้าสำรวจพื้นที่หมู่ 3 บ้านโคกพรมเพื่อเตรียมสถานที่ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

.นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรงเข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อม”โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดลพบุรี”

นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง ลงพื้นที่ดูกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้การเนินงานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน OTOP นวัตวิถี

เจ้าหน้าที่คนกล้าคืนถิ่นติดตามงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ (คนกล้าพัฒนากรฯ) : CD Talent ของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง ครั้งที่ 3

นางปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลพร้อมด้วยอาสาสมัครผู้ประสานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสิวพร พันธ์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอโคกสำโรง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี