โครงสร้างบุคคลากร

-------------------

พัฒนาการอำเภอโคกสำโรง

ธันญณันท์ ตั้งใจสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ชิดชม ป้อมบุบผา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เปรมปภัทร์ เตชนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ศิวพร พันธุ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ธัญลักษณ์ วิบุญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วราภรณ์ เดชสองชั้น

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

กัญณฐา กาสี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

-----

----

(Visited 276 times, 1 visits today)