โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย

นายปลวัชร วรรณจงคำ

พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย

  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายศรายุทธ สุจจะชารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลซับสมบูรณ์และตำบลบ้านโคก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกาญจนา แสนสูง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ไชยและตำบลนาแพง

(Visited 223 times, 1 visits today)