อ.โคกโพธิ์ไชย มอบเชื้อเห็ดฟางตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนแก่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.ปี 2560

13ก.พ.61: อ.โคกโพธิ์ไชย โดยนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอ มอบเชื้อเห็ดฟางตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนแก่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.ปี 2560 จำนวน 16 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้มีอาชีพและรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้นายไพบูลย์ พูลทอง นักวิชาการเกษตรอิสระเป็นผู้แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟาง เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนต่อครัวเรือน
นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งครัวเรือนยากจนเป็นเป้าหมายสำคัญทั้งบัตรสวัสดิการคนจนและผู้ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.ต้องได้รับการพัฒนาด้วยแนวคิด “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
นายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย สำหรับอำเภอโคกโพธิ์ไชยมี ครัวเรือนเป้าหมาย 32 ครัวเรือน ซึงส่วนที่เหลืออีก 16 ครัวเรือนจะดำเนินการในไตรมาสที่ 2 หรือเดือน มีนาคมนี้

(Visited 16 times, 1 visits today)