พช.โคกโพธิ์ไชย ประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือน ก.พ.61

13 ก.พ.61: พช.โคกโพธิ์ไชย ประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือน ก.พ.61 โดยนายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเน้นย้ำภารกิจสำคัญ ที่ต้องทำให้เห็นผล ดังนี้
1.การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนทุกโครงการต้องโปร่งใส เกิดประสิทธิผลโดยแท้จริง
2.โครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้ศึกษารายละเอียด ดำเนินการให้เกิดผลสมกับรัฐบาลไว้วางใจต่อหน่วยงาน
3.ตลาดประชารัฐ เป้าหมายดำเนินการ 2 แห่ง ให้ทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ 5 แห่ง
4.โครงการ OTOP นวัตวิถี ขอรับงบประมาณ 4 หมู่บ้าน และท่านนายอำเภอมีดำริให้เชื่อมโยงให้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯในหลายหมู่บ้าน สร้างวาระการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นภาพรวมของอำเภอ ซึ่งจะมีการเชิญภาคส่วนต่างๆเข้าประชุมหารือต่อไป
5.การแต่งกายขอความร่วมมือจันทร์เครื่องแบบแต่ถ้าออกพื้นที่ก็อนุโลม อังคารผ้าไทย พุธชุดวอร์มกีฬา พช. ส่วน พฤ.กับศุกร์ชุดสุภาพเหมาะสมตามภารกิจ และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบลายผ้าและเสื้อประจำอำเภอ ซึ่งท่านนายอำเภอมอบ พช.เป็นหน่วยประสานภาคีออกแบบจะดำเนินการใน ก.พ.นี้

(Visited 10 times, 1 visits today)