นางณิชาภัทร พงษ์เจริญ

พัฒนาการอำเภอขลุง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน