กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ

21  กรกฎาคม 2562 นางปราณี  รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ   ครุฑมาศ  ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และนายสมศักดิ์  สงนาค ผู้ช่วย  หน.ผู้ตรวจฯ  ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ  ณ ห้องประชุมปรายพระยา  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่  โดยมี เจ้าหน้าที่และกลุ่มอาชีพจากอำเภอคลองท่อมเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ได้แก่  1) นางสาวบุปผา  คีรีเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  และ 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแม่บ้าน อบต.คลองท่อมเหนือ ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

 

(Visited 15 times, 1 visits today)