โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน

23  เมษายน 2562  นายอำนวย  ยั่งยืน  พัฒนาการอำเภอคลองท่อม  พร้อมด้วยนายไพโรจน์  บุญมณี  นว.พช. ปฏิบัติการ ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนิงานโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2  ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม โดยมีทีมปราชญ์และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มกันเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมในครัวเรือน ณ บ้านนายบุญถิ่น  สุทธินนท์ แกนนำปราชญ์สัมมาชีพชุมชน

(Visited 23 times, 1 visits today)