โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

18  เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม จัดประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนิคมหน้าเขา  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รวบรวมความรู้  สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพของคนในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน ครัวเรือนต้นแบบ  เข้าร่วมประชุม ณ. อาคารศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนิคมหน้าเขา  ม.6

(Visited 48 times, 1 visits today)