ติดตามผลสำเร็จของโครงการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.

14  กุมภาพันธ์ 2562 คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย ได้เข้าพบนายไพศาล  ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เพื่อสัมภาษณ์พิเศษในประเด็นความสำเร็จของการโครงการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 อำเภอคลองท่อม เพื่อนำแนวทาง วิธีการและเป็นต้นแบบเผยแพร่ในจุลสาร กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายอำนวย  ยั่งยืน พัฒนาการอำเภอคลองท่อม ร่วมให้ข้อมูล  ณ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม  จากนั้น ทางคณะได้ลงพื้นที่พบปะและเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 ครัวเรือน  ที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม โดยมีผู้นำชุมชนในหมู่บ้านร่วมให้ข้อมูลและร่วมต้อนรับ

(Visited 33 times, 1 visits today)