โครงการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน

24-26 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมขนอำเภอคลองท่อม  จัดโครงการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน จำนวน 9 หมู่บ้านเป้าหมาย ประกอบด้วย 1)ตำบลคลองท่อมเหนือ บ้านไสรุ่ง ม.5 และบ้านนิคมหน้าเขา ม.6  2) ตำบลคลองพน บ้านทุ่งครก ม.11 และบ้านคลองยี่เหร่ ม.13  3)ตำบลทรายขาว  บ้านห้วยพลูหนัง  ม.3 และบ้านทุ่งคา ม.5  4)ตำบลพรุดินนา บ้านบางบอนเหนือ ม.1  5)ตำบลเพหลา  บ้านเพหลา ม.1  และ 6)ตำบลห้วยน้ำขาว  บ้านน้ำขาวตก  ม.10 มีครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน เข้าร่วม  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศักยภาพและบริบทของชุมชน

 

(Visited 40 times, 1 visits today)