สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง

จังหวัดสงขลา

นางมาเรียม จอหวัง

พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน