ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพาสนา ลิมปิชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน