สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายณัฐดนัย แก้วมาก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอคีรีรัฐนิคมอำเภอคีรีรัฐนิคม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน