สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์

นางธนพร ศรีบุญเรือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเขาค้อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน