โครงสร้างบุคคลากร

นางสาววรางคณา อินทรเจริญ

พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ

นายจารณ จามจุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงาน
ตำบลคลองพลู ตำบลตะเคียนทอง
และตำบลจันทเขลม

นายนพดล อานาภรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงาน
ตำบลพลวง และตำบลชากไทย

นางสาวณัฐรดา จรัลทรัพย์

อาสาพัฒนา

(Visited 316 times, 1 visits today)