ประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านทุ่งเคียน ตำบลโคกม่วง

นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้น.ส.อมรรัตน์ เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสายพิณ รอดพูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 บ้านทุ่งเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

(Visited 33 times, 1 visits today)