โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอคำม่วง

ทัศนีย์ นนทมาตย์

พัฒนาการอำเภอคำม่วง

สมพงษ์ ตะระแจ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาทัน และตำบลดินจี่

วิจิตร ศรีบ้านโพน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลโพน และตำบลเนินยาง

ประภัสศิริ อุทโท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งคลอง และตำบลนาบอน

ณราศักดิ์ สิงห์มหาไชย

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71
รับผิดชอบตำบลนาทัน

อรอนงค์ สุริกัน

เจ้าหน้าที่บัญชี กทบ.
เครือข่าย กทบ.อำเภอคำม่วง

(Visited 216 times, 1 visits today)