ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน