@สพอ.เกษตรสมบูรณ์. 11-12. กค.62. นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอฯ มอบหมายให้นางพัสมล ขวัญสู่ พัฒนากร พร้อมตัวแทนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้. จำนวน11 คน ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการพัฒนาเพื่อเป็นตลาดต้นแบบ ณ รร.ชัยภูมิปาร์ค

นายกันตภณ หมื่นจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

การคัดเลือกกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น หมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ กลุ่มอาชีพบ้านโนนเขวา ม.2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

สพอ. เกษตรสมบูรณ์ วันที่ 7 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ติดตามงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังใจกลุ่มส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมือง บ้านโนนเขวา ม 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และคณะ ให้การต้อนรับ

วันที่ 6 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. นางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและอาสาสมัครผู้ประสานงานพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน เพื่อวางแผนการขับเคลือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรัตำบลบ้านเดื่อ และการติดตามหนี้ค้างชำระ

5 ก.ค. 62 เวลา 18.30 น. นางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ส่งเสริม สนับสนุนติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเดื่อ เฝ้าระวังติดตามเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอที่ขอรับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ ก่อนการทำสัญญา

สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 4 กรกฎาคม 2562 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ศป.ปส.อ) โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระไกรสิงหนาท ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์

สพอ.เกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาแผนชุมชน แก่ ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มองค์กร ในการนำข้อมูล ไปใช้จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หอประชุม อำเภอเกษตรสมบูรณ์