12-16 เมษายน 2562 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้นายกันตภณ หมื่นจิตร ออกพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

11 เมษายน 2562 สพอ. เกษตรสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ดัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

(4 เม.ย.62) นางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานผู้นำชุมชน/เตรียมการทำสคริป ถ่ายทำรายการ ” พช. เที่ยวพอดี” ถ่ายทำที่ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง

นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ประชุมแทน)การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ กรณีราษฎร์ ประสบอัคคีภัย ไฟใหม้สวนการเกษตรได้รับความเสียหาย

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2562 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยาง นางไพรัตน์ มาตรวงษ์ นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินทุนหมุนเวียน โดยมีนายอำพล ลมปลิว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนหมุนเวียน ณ โรงแรม ชัยภูมิ ปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ