26 พ.ย.62 เวลา 19.00 น นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายกันตภณ หมื่นจิตร นักวิชาาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีเฉลิมฉลองเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้อยพัฒนา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวั ดชัยภูมิ

สพอ.เกษตรสมบูรณ.์ 🎏 ผลจากโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเมืองเก่า หมู่12 ต.บ้านยาง ที่ได้รับงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนปี2562. นายชรินทร์ หอมระหัด ผู้ใหญ่บ้าน/แกนนำ/ครอบครัวพัฒนา ได้ร่วมกลุ่มพัฒนาที่สาธารณะเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว ไว้กินเหลือก็ขายที่ตลาดประชารัฐ และขายให้กับแม่ค้ามารับซื้อถึงที่..ชุมชนมีความสุข

@สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 25 พ.ย. 2562 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก เป็นประธานในการเปิดงาน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้าราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมการนำไปปรับใช้ในภารกิจหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินกิจกรรม ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

21 พ.ย 62 เวลา. 19.00 น. นางดาราณี. ผิวขาว. พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนายกิตติศักดิ์. เผยศิริ. รองประธาน ศอช.ต. บ้านหัน. มาติดตามการดำเนินงาน. กข.คจ. บ้านโนนเจริญ. หมู่ที่. 13. ตำบลบ้านหัน.

สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 19 พ.ย. 2562 เวลา 19.20 น. นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดพิธีเฉลิมฉลองเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนตุ่น ม.7 ตำบลกุดเลาะ พร้อมนี้ได้มอบเงินสวัสดิการกองทุนขยะให้กับครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัว

สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 18 พฤศจิกายน 2562 นางดาราณี ผิวขาว พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2565 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการจัดเวที ในการนำเสนอข้อมูลของส่วนราชการ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำเสนอภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด และข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทั้งนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมนำเสนอปัญหา ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ Smart people สังคม เพื่อทำให้อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นอำเภอแห่งความสุข ดำเนินการจัดเวที ณ วัดบริบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

15 พฤศจิกายน 2562 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยนายกันตภณ หมื่นจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 14 พ.ย 62 เวลา 13.00 น นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมชีแจงแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านของคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพระไกรสิงหนาท