20 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา. เคียงวิมลรัตน์. พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ. มอบหมายให้. นางดาราณี. ผิวขาว. พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์. ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมแบบครบวงจร. ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิคสินค้าเกษตร. บ้านหัน. ม.1. ตำบลบ้านหัน. อำเภอเกษตรสมบูรณ์. และร่วมออกร้านนิทรรศการ.

20 สิงหาคม 2562 นางกชพร ปุริบุณนัง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ. ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์

สพอ. เกษตรสมบูรณ์.เกษตรสมบูรณ์ 20 สิงหาคม 2562 . นางอัจฉรา. เคียงวิมลรัตน์. พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ. มอบหมายให้นางกชพร. ปุริบุณนัง. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาฯ. ติดตามการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้า. ม.4. ตำบลสระโพนทอง. อำเภอเกษตรสมบูรณ์

16 สิงหาคม 2562 นางดาราณี. ผิวขาว. พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์. มอบหมายให้. นางไพรัตน์. มาตรวงษ์. นวก.พช.ชก. ร่วมกับกลุ่มสัมมาชีพชุมชนตำบลสระโพนทอง และตำบลบ้านหัน. จำหน่ายผลิตภัณฑ์. ในการแข่งขันกีฬาสี่เส้าเกมส์. ณ. โรงเรียนบ้านโพธิ์ครุราษฎร์ประสิทธิ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สพอ. เกษตรสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัติวิถี และร่วมประชุมวางแผนการเปิดตลาดชุมชน บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

🏡เกษตรสมบูรณ์ สมบูรณ์สมคำล่ำลือ 📢 🌻 16.สค.62. นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้นางพัสมล ขวัญสู่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการการเพ้นท์ผ้าด้วยการเขียนทองผ้า ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านร่องแสนคำ. ้หมู่6 ตำบลบ้านยาง ผู้เข้าร่วม30 คน งบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ.

สพอ. เกษตรสมบูรณ์ วันที่ 21 ส.ค. 62 นางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ

🏡เกษตรสมบูรณ์ สมบูรณ์สมคำล่ำลือ 📢 🌻 19 สค.62. นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้นางพัสมล ขวัญสู่ พร้อมด้วยกลุ่มทอผ้าไหม ต.บ้านหัน กลุ่มทอผ้าเสริมราศรี บ้านหนองแต่หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ห้องประชุมบ้านพักพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

🏡เกษตรสมบูรณ์ สมบูรณ์สมคำล่ำลือ 📢 🌻 16.สค.62. นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้นางพัสมล ขวัญสู่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการการเพ้นท์ผ้าด้วยการเขียนทองผ้า ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านร่องแสนคำ. ้หมู่6 ตำบลบ้านเป้าผู้เข้าร่วม30 คน งบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ.