🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅🌾 ⏰ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ วังคีรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ รุ่นที่ 4 จากจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา (-)วันแรก รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงสถานการณ์ความยากจนและเน้นย้ำภารกิจทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน การฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษากับครัวเรือนผู้มีรายน้อย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคการให้คำปรึกษากับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและสร้างจรรยาบรรณในการทำหน้าที่ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน และฝึกปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมระบบแฟ้มพัฒนาคนไทย (TPMAP logbook) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (-)วันที่สอง รับฟังการบรรยายเรื่องทุนชุมชน และการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ของทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน 📍📍ณ โรงแรมครอสทูไวบ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅🌾 ⏰ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมดำเนินการประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ 📍📍ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางพัสมล ขวัญสู่ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (.)เพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้ชำนาญ และฝึกปฏิบัติเพื่อต่อยอดความรู้ รวมถึงสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้ 📍📍ณ บ้านยางน้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅🌾 ⏰ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ในการนี้ได้นำเรียนภารกิจต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ 📍📍ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (.)เพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้ชำนาญ และฝึกปฏิบัติเพื่อต่อยอดความรู้ รวมถึงสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้ 📍📍ณ บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅🌾 ⏰ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำ อช. จัดเตรียมสถานที่ ในการจัดงานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2563 โดยจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2563 📍📍ณ ถนนจัดกิจกรรม หน้าเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅🌾 ⏰ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ภาคเช้ามีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้เรื่องนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และภาคบ่าย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มาพบปะและมอบนโยบายตามแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 📍📍ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.เกษตรสมบูรณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมพิธีแห่ฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมดังนี้ – ขบวนแห่ฉลองเงินขวัญถุงฯ – พิธีแลกเงินขวัญถุงเพื่อสมทบทุนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเงินทุน จำนวน 30,900 บาท -ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ฯเพื่อสมทบกองทุนฯ จำนวนเงิน 14,912 บาท ซึ่งมีส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนแม่ ฯ โรงเรียน และวัด พร้อมประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และครูผู้ฝึกสอนนางรำ ฝึกซ้อมนางรำเพื่อเปิดงานพระไกรสิงหนาท ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยมีตัวแทนองค์กรสตรีจากทุกตำบลๆละ 20 คน รวม 220 คน ณ หอประชุมอำเภอฯ