โครงสร้างบุคคลากร

นางดาราณี ผิวขาว

พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์

นายกันตภณ หมื่นจิตร

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลกุดเลาะ และ ตำบลโนนทอง

นางไพรัตน์ มาตรวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบ้านหัน และ สระโพนทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัชนี ภิญโญยาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเดื่อ

นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนกอก และ ตำบลหนองข่า

นางพัสมล ขวัญสู่

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอตำบลบ้านเป้า และ บ้านยาง

นางสาวปานรดา เจริญขามป้อม

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอเกษตรสมบูรณ์

นางทัศนีย์ เพชรนอก

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอเกษตรสมบูรณ์

(Visited 375 times, 1 visits today)