ลงนามคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมโครงการรประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กับ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และ พัฒนาการอำเภอ 16 อำเภอ โดยมีการถ่ายทอดภารกิจตามตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมขน ดำเนินการ ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เข้าชม 12 ครั้ง

ลงนามคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมโครงการรประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กับ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และ พัฒนาการอำเภอ 16 อำเภอ โดยมีการถ่ายทอดภารกิจตามตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมขน ดำเนินการ ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 12 times, 1 visits today)