ข่าวประชาสัมพันธ์

นางดาราณี ผิวขาว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ลงนามคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมโครงการรประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กับ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และ พัฒนาการอำเภอ 16 อำเภอ โดยมีการถ่ายทอดภารกิจตามตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมขน ดำเนินการ ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โดย kaset วันที่ 07 มี.ค. 2562