ข่าวประชาสัมพันธ์

นางดาราณี ผิวขาว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

@สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 25 พ.ย. 2562 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก เป็นประธานในการเปิดงาน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้าราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมการนำไปปรับใช้ในภารกิจหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินกิจกรรม ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โดย kaset วันที่ 26 พ.ย. 2562