ข่าวประชาสัมพันธ์

🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅🌾 ⏰ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ วังคีรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ รุ่นที่ 4 จากจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา (-)วันแรก รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงสถานการณ์ความยากจนและเน้นย้ำภารกิจทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน การฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษากับครัวเรือนผู้มีรายน้อย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคการให้คำปรึกษากับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและสร้างจรรยาบรรณในการทำหน้าที่ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน และฝึกปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมระบบแฟ้มพัฒนาคนไทย (TPMAP logbook) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (-)วันที่สอง รับฟังการบรรยายเรื่องทุนชุมชน และการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ของทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน 📍📍ณ โรงแรมครอสทูไวบ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

🌾🍆@ สพอ.เกษตรสมบูรณ์ 🍅🌾 ⏰ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 [...]

โดย kaset วันที่ 29 ก.พ. 2563

นางดาราณี ผิวขาว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน