โครงสร้างบุคคลากร

นายราชันย์ ช่วงชัย

พัฒนาการอำเภอกะเปอร์

นายชัชยาคมน์ สุพิทยพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางหินและตำบลม่วงกลวง

นรีรัตน์

นางนรีรัตน์ สุพิทยพันธ์ุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกะเปอร์

อุมาภรณ์

นางสาวอุมาภรณ์ สงบุญรอด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกะเปอร์

(Visited 245 times, 2 visits today)