ข่าวประชาสัมพันธ์

นายราชันย์ ช่วงชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกะเปอร์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ