ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุริยศักดิ์ โภคะสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกะเปอร์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน