ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตติ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกาบเชิง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน