นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้พาคณะผู้นำ ครัวเรือนแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ศึกษาดูงาน

เข้าชม 13 ครั้ง

@Kaolieo >> วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสินาทร. โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้พาคณะผู้นำ ครัวเรือนแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ศึกษาดูงาน ณ บ้านนายเสน่ ร่มโพธิ์ หมู่ที่ 11 บ้านดงมะไฟ และบ้านนายสถาปนิตย์ แตงอ่อน หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสลา ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานในสถานที่จริง ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เริ่มได้ภายในครัวเรือน ไม่เน้นการสร้างเพื่อความใหญ่โต แต่เน้นความยั่งยืนในครัวเรือน โดยมี นางอินทุมาลี ปลื้มประมล พัฒนากรประจำตำบลเขาดิน และนางสาววราภรณ์ เอี่ยมสุภา อาสาพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

(Visited 13 times, 1 visits today)