นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เข้าชม 15 ครั้ง

@Kaolieo >> วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสินาทร. โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี 2560 ณ วัดมหาโพธิใต้ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นางวรรณรวี โดยมี นางวรรณรวี. วรรชาติ พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว ส่วนราชการในอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำ และประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 15 times, 1 visits today)