สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง

นายนิโรจน์ มุสิกธรรม

พัฒนาการอำเภอกันตัง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตังอำเภอกันตัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน