หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน ได้รับมอบหมายจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ให้กับหมู่บ้าน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ จัดตั้งเพิ่ม ๒๑ หมู่บ้าน
การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นต้นแบบใน ๓ ระดับ (พออยู่พอกัน อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุข) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดต่าง ๆ จำนวน ๒๓ ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ในการพัฒนาแต่ละระดับเปรียบเสมือนการขึ้นบันไดจะมีชานพัก ให้ เห็นภาพเป็นมิติ ๆ ไป ซึ่งสามารถแยกเป็นชานพัก ๓ ชานพัก ใน ๓ มิติ คือ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านอนุรักษ์และเรียนรู้

  • ระดับพออยู่พอกิน   เป็นมิติด้านสังคม มีการสามัคคีและร่วมมือกันของคนในหมู่บ้าน สามารถจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้มีข้อปฏิบัติร่วมกันให้คนในชุมชนปฏิบัติ รู้จักรักษาสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย มิติด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน มิติด้านอนุรักษ์ มีข้อมูลของชุมชนที่จัดเก็บเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเรียนรู้มีการวางแผนอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้กลุ่มองค์กรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  • ระดับอยู่ดีกินดี   จะต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มเติม ดังนี้ มิติด้านสังคม มีกองทุนสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นรูปธรรม มิติด้านเศรษฐกิจ มีกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมที่เห็นผลชัดเจน มิติด้านอนุรักษ์ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือแผนชุมชนไปปฏิบัติจริง สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง และมีการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในพื้นที่
  • ระดับมั่งมีศรีสุข   ต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นอีก คือ มิติด้านสังคม ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้จริง มิติด้านเศรษฐกิจ มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมในชุมชนที่ชัดเจน มิติด้านอนุรักษ์ มีการค้นหาและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า สร้างภาคีเครือข่าย และเรียนรู้การพัฒนาที่ชัดเจน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนได้
  • (Visited 451 times, 1 visits today)