โครงสร้างบุคลากร

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ

นายอำเภอกำแพงแสน

นายสมชาย สุเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน

นางสาวสถาพร มงคลสุจริตกุล
มงคลสุจริตกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล
ทุ่งขวาง / วังน้ำเขียว

นางสาวสุดา
ทองดอนโพธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล
สระสี่มุม/หนองกระทุ่ม

นายวุฒินันต์
จันทะฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
กำแพงแสน/ห้วยหมอนทอง

นายพงศธร
ปนันทสุจิราโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
กระตีบ / ห้วยม่วง

นายวิน
ไลประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
ทุ่งลูกนก

นายเกรียงศักดิ์
รื่นนุสาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
ทุ่งบัว/สระพัฒนา

นายธงชัย
ดาราณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
ห้วยขวาง / ดอนข่อย

นางสาวณชญาภา
สินธนาเลิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
รางพิกุล/ทุ่งกระพังโหม

(Visited 594 times, 1 visits today)