โครงสร้างบุคลากร

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ

นายอำเภอกำแพงแสน

นายสมชาย สุเทศ

พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน

นางสาวสถาพร มงคลสุจริตกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล
ทุ่งขวาง/วังน้ำเขียว

นางสาวสุดา ทองดอนโพธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล
สระสี่มุม/หนองกระทุ่ม

นายวิน ไลประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
ทุ่งลูกนก/ทุ่งกระพังโหม

นายพงศธร
ปนันทสุจิราโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
กระตีบ/ห้วยม่วง/สระพัฒนา

นางสาวณชญาภา
สินธนาเลิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
ดอนข่อย/รางพิกุล

นางสาวพิตะวัน
ใจดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
ห้วยขวาง/กำแพงแสน

นายณรงค์กร
วงษ์ชาลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบล
ทุ่งบัว/ห้วยหมอนทอง

(Visited 709 times, 1 visits today)