ผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๒

(Visited 21 times, 1 visits today)