จังหวัดนครปฐมกำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเปิดรับสมัครในวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

(Visited 20 times, 1 visits today)