ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายเพทาย ศรีใจมั่น พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน

(Visited 19 times, 1 visits today)