ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน

นายสมชาย สุเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน

ข่าวประชาสัมพันธ์

18/07/2562 11.56

ผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๒

[...]

18/07/2562 08.14

ขอเชิญร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ๒๕๖๒ ภายในงานจัดแสดงผ้าโบราณอันทรงคุณค่า หายาก พร้อมชมผ้าทอไทย กระเป๋าที่นำไปจัดแสดงสู่สากล อร่อยล้ำ กับอาหารถิ่นรสไทยแท้ และอื่น ๆ อีกมากมาย วันที่ ๑๐ – ๑๘ ส.ค. ๖๒ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

[...]

30/05/2562 14.36

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุชลี วาทะสัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นฐ. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อวางแผนยกระดับกองทุนแม่ฯ และสนับสนุนการดำเนิน​งานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน โดยมีนางสถาพร มงคลสุจริตกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน และจนท.พช.ร่วมสนับสนุนในเวทีครั้งนี้ด้วย

[...]

22/05/2562 09.09

จังหวัดนครปฐมกำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเปิดรับสมัครในวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

[...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)