ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.คลองขลุง ฉ.008/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561: นิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

คณะทำงานนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด โดยคณะทำงานฯ ชุดที่ 3 นำโดยนางชัชนา กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูลและครัวเรือน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ณ บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง

(Visited 11 times, 1 visits today)