ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองขลุง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน วีดีทัศน์สรุปงานบริษัทประชารัฐ