ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวเกษร กันสุ่ม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองขลุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน วีดีทัศน์สรุปงานบริษัทประชารัฐ