ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวโสภาวดี ผ่องแผ้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแก้งคร้อ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน