ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอุทัย ปิ่นเจริญ

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหัวตะพาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน