ต้อนรับคณะติดตามนิเทศและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ปี 61

7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด นายวีรศักดิ์ ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยยอด ได้ต้อนรับคณะติดตามนิเทศและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยยอด และคณะฯได้ติตตามนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(Visited 26 times, 1 visits today)