ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหัวหินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ