นายศวัส ศรียะ

พัฒนาการอำเภอฮอด
091-858-3036

นางเพ็ญศรี เนาสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ่อสลี
084-708-0719

นายพิทักษ์ อ๊อดต่อกัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ่อหลวง
089-553-4663

นางศุภมาศ แจ่มศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลบ้านตาล ตำบลหางดง เทศบาลตำบลท่าข้าม
095-695-1881

นางสาวสิธานันท์ พรมสุรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลฮอดและนาคอเรือ
089-560-5674

(Visited 358 times, 2 visits today)