ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

นายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอดดำเนินการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของอำเภอฮอด โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอดพร้อมด้วยทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ตรวจสอบการดำเนินงาน สอบถามปัญหา ให้คำปรึกษา และแนวทางการดำเนินงานกลุ่มฯ ให้กับคณะกรรมการกลุ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกลุ่ม เป็นอย่างดี

(Visited 21 times, 1 visits today)