มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคล/ครัวเรือนที่ส่งเสริมสัมมาชีพดีเด่น และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100%

วันที่ 4 มี.ค. 2562 ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอดเป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคล/ครัวเรือนที่ส่งเสริมสัมมาชีพดีเด่น และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100% เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างกำลังใจให้แก่ครัวเรือนและหมู่บ้านได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

(Visited 21 times, 1 visits today)