การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้าน บ้านแม่โถ หมู่ 1 ต.แม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสินิทธิ์  ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดมอบกมายให้นางเพ็ญศรี  เนาสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายพิทักษ์  อ๊อดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสิธานันท์  พรมสุรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้าน บ้านแม่โถ หมู่ 1 ต.แม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านแม่โถ มีการรวมรวมภูมิปัญญา

ค้นหาอัตลักษณ์เพื่อจัดทำเป็นหมู่บ้านตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 49 times, 1 visits today)