โครงการสำนึกดีแผนดี บริหารจัดการหนี้ได้

สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอฮอดโดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดมอบหมายให้ นายพิทักษ์  อ๊อดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการสำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ได้ วันที่ 26-29 มิถนายน 2561 ณ หมู่บ้านกิ่วลม หมูที่ 8 ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

(Visited 14 times, 1 visits today)