อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางสินิทธิ์  ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดมอบหมายให้นางสาวกุลชา  ศรัทราทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสิธานันท์  พรมสุรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ณ หมู่บ้านดงดำ หมูที่ 5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

(Visited 90 times, 1 visits today)