ติดตามผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 เมษายน  2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอดโดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ติดตามผลิตภัณฑ์ OTOP

ของกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คำ

ให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินงานของกลุ่ม

 

(Visited 19 times, 1 visits today)