ติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล บ่อสลี

วันที่ 25 เมษายน  2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอดโดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นางศุภมาศ  แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

บ่อสลี ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อติดตาม และให้คำปรึกษาเรื่องการ

ดำเนินงานกองทุน

 

(Visited 33 times, 1 visits today)